Please scroll down for the English version.

A Café Communications Kft. (székhely: 1037. Budapest Seregély utca 3-5. a továbbiakban: Adatkezelő) marketing célú felhasználás (hírlevelek, tájékoztatók stb. elektronikus úton való megküldése) és ügyfélszerzés céljából kezeli a http://www.cafecommunications.hu és a http://coffein.cafecommunications.hu/ weboldalakon a regisztrált látogatók (a továbbiakban Felhasználó) személyes adatait. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált Felhasználók megadott személyes adatait. A Felhasználó adatai megadásával kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban rögzített módon történő tárolásához és felhasználásához, átadásához.

Az érintettek köre:

a Café Communications Kft. fent hivatkozott weboldalain regisztrált látogatók

A kezelt személyes adatok köre:

Felhasználó adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul a döntése alapján megadható alábbi adatainak jelen szabályzatban meghatározott célra történő gyűjtéséhez, tárolásához, felhasználásához:
név
e-mail cím
beosztás
weboldalunkon tett látogatásainak naplózása

Az adatkezelés célja, módja:

Az adatkezelés célja a http://coffein.cafecommunications.hu/ és a http://www.cafecommunications.hu weboldalakon regisztrált magánszemélyek, vállalkozások marketingcélú megkeresése a Café Communications Kft. által.

A Café Communications Kft. felhasználó által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért, megfelelősségéért kizárólag felhasználó felel. Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott emailcímről kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatásainkat.

A Café Communications Kft. az adatok gyűjtésére, feldolgozására, kezelésére külső közreműködőt egyelőre nem vesz igénybe, amennyiben igen úgy az alvállalkozó is betartja és betartatja jelen szabályzatban írtakat, amelyekért adatkezelő felelősséget vállal.

Adatvédelmi általános szabályok:

A Café Communications Kft. adatkezelése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik, azokat kizárólag a tevékenysége során használja fel, jogosult hozzájárulása nélkül más természetes, vagy magánszemélyre semmilyen jogcímen nem adja át. Kivételt képeznek a törvényi kötelezettségen alapuló adatközlések, illetve az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas bármely adatát nem tartalmazza.

Amennyiben Adatkezelő a szolgáltatott adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatában írtaktól eltérő célra kívánja felhasználni, úgy erről Felhasználót megfelelően tájékoztatja a megadott emailcímén és az előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve az adatok eltérő felhasználásának megtiltására Felhasználó részére lehetőségét teremt.

Adatkezelés időtartama:

Tekintettel arra, hogy Felhasználó adatközlése önkéntes és külső befolyástól mentes, adatait mindaddig kezeljük, amíg azt Felhasználó írásban meg nem tiltja az info@cafecommunications.hu e-mail címen, ez esetben a nyilvántartásból való törlést nyolc munkanapon belül teljesítjük. Ugyanezen az elérhetőségeken lehetőség van az adatváltozások bejelentésére is, melyet szintén nyolc munkanapon belül teljesítünk.

Az esetleges bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy polgári jogi felelősség érvényesítése esetén Üzemeltető/Adatkezelő jogosult a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a megindított eljárások jogerős befejezéséig megőrizni, azokat bizonyítékként felhasználni.

Belső adatvédelmi felelős:
A Café Communications Kft. ügyvezető igazgatója

Adatkezelési szabályzat módosítása:

A Café Communications Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, mely módosításokat egységes szerkezetben a http://www.cafecommunications.hu internetes felületen közzéteszi.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Felhasználó jogainak érvényesítését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, illetőleg a kapcsolódó jogszabályok és rendelkezések alapján bíróság előtt gyakorolhatja. A Felhasználó további információért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

Jelen szabályzat érvényes visszavonásig, vagy módosításig.

Adatkezelési Szabályzat melléklete:

TÖBBES ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Adatkezelő: Café Communications Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.)
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-104046/2016
Jogszabályi hivatkozás: 2011.CXII. törvény
Adatkezelés jogalapja: érdekelt önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés célja: marketing célú felhasználás (hírlevelek, tájékoztatók stb. elektronikus úton való megküldése) és ügyfélszerzés
Adatkezelő: Café Communications Kft.
Adatkezelés: A Café Communications Kft. adatállományát a Café Communications Kft. adatkezelője vezeti.

Érdekelt az önkéntes hozzájárulásával egyben tudomásul veszi a többlet adatkezelést is. A Café Communications Kft. az adatok tovább küldésére nem jogosult.

Az adatkezelés során a Café Communications Kft. biztosítja az érdekelt magánszféra védelmét.

Kérésre tájékoztatást adunk az adatkezelésről, adatokat kérésre helyesbítjük, javítjuk, töröljük vagy zároljuk.

Adatkezelő az adatokat a törvényben írt feltételek szerint kezeli vagy törli.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő eljárásával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

Data Protection and Data Processing Notice

Café Communications Kft. (registered seat: H-1037. Budapest Seregély utca 3-5., hereafter: Data Controller) processes the personal data of registered visitors (hereafter: User) to its websites http://www.cafecommunications.hu and http://coffein.cafecommunications.hu/ for marketing (by delivering newsletters, notifications, etc. electronically) and client acquisition purposes. The Data Controller takes all reasonable measures to protect the personal data of registered Users. By entering his or her data, the User gives express consent to having his or her personal data stored, used and transmitted in the manner described in these rules.

Data subjects:

the visitors registered on Café Communications Kft.’s websites specified above

The personal data processed:

By entering his or her data, the User gives express consent to having the following information he or she can decide to share collected, stored and used for the purposes described in these rules:
name
email address
position
logging of visits to our website

Purpose and means of data processing:
The purpose of the data processing is for Café Communications Kft. to contact private individuals and companies registered on the websites http://coffein.cafecommunications.hu/ and http://www.cafecommunications.hu for marketing purposes.
Café Communications Kft. does not verify the personal data entered by the user, the user alone is responsible for their veracity. The User takes responsibility for the email address he or she specified only being used by him or her to use our services.
For now, Café Communications Kft. does not employ any outside collaborator to collect, process and handle the data, if and when it does, the contractor shall also respect and enforce the present rules, for which the data controller takes responsibility.

General rules of data protection:

Café Communications Kft.’s processing of data is done in accordance with the laws and regulations in place and the data protection rules described in this document, it will only use these in the course of its activity and will not under any circumstances hand it over to any natural or private person without the consent of the person concerned. Exceptions include legally required disclosures and use of the data in the form of a statistical aggregate, which doesn’t contain the User’s name or any other identifying information.
If the Data Controller wishes to use the data provided for any purpose not described in these rules, it must appropriately inform the User of this at the email address he or she specified, obtain his or her express consent and provide the User with the opportunity to deny use of the data for other purposes.

Duration of data processing:

Given that the disclosure of data by the User is voluntary and independent of any external influence, his or her data will be processed by us until the User disallows it in writing by sending an email to info@cafecommunications.hu, in this case we will delete him or her from our register within eight working days. The same address can be used to notify us of any changes to the data, which we will also implement within eight working days.
If a criminal act is suspected or in order to enforce civil liability, the Operator/Data Controller is allowed to retain the information provided to it by the User until there is a definitive end to the legal proceedings and to use it as evidence.

Internal data protection officer: 

Café Communications Kft.’s executive director

Amendments to the data processing rules:

Café Communications Kft. reserves the right to unilaterally modify the present data protection and data processing rules, which it will publish on its website http://www.cafecommunications.hu in a uniform format.

Legal recourse:

The User can enforce his or her rights based on Act CXII of 2011 on Informational Self-Determination and Freedom of Information and Act IV of 1959 on the Civil Code of the Republic of Hungary and all relevant laws and regulations before a court. For further information, the User can contact the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (www.naih.hu/kapcsolat.html).
The present rules are valid until revocation or modification.

Annex of the Data Processing Rules:
MULTIPLE DATA PROCESSING STATEMENT
Data Controller: Café Communications Kft. (registered seat: H-1037 Budapest, Seregély utca 3-5.)
NAIH registry number: NAIH-104046/2016
Legislative reference: Act CXII of 2011
Legal grounds for data processing: voluntary consent of the person concerned
Purpose of data processing: use for marketing (by delivering newsletters, notifications, etc. electronically) and client acquisition purposes
Data Controller: Café Communications Kft.
Data processing: Café Communications Kft.’s data set is kept track of by Café Communications Kft.’s data controller.

The person concerned also agrees to additional data processing via his or her voluntary consent. Café Communications Kft. is not entitled to forwarding the data.

In the course of data processing, Café Communications Kft. ensures the protection of the privacy of the person concerned. 

Upon request, we will provide information on the data handling, rectify, fix, erase or lock data. 

The Data Controller processes or erases the data in accordance with the conditions set out by law. 

If a registered user is not satisfied with the methodology of the data controller, he or she can enforce his or her right to the protection of personal data before a civil court or turn to the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (www.naih.hu/kapcsolat.html).