Adatkezelési tájékoztató - Toborzás

A Café Communications Kft. (a továbbiakban: Munkáltató, képviseli: Simon Zoltán ügyvezető, elérhetőség: +36 1 880 3000, e-mail: info@cafecommunications.hu), mint adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13. illetve 14. cikkei szerint tájékoztatja az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Érintett), hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, az Érintett hozzájárulásán, valamint a szerződés létrehozásához szükséges adatkezelésen alapul a GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pontja szerint. Személyes adatainak megadásával, megküldésével az Érintett kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

Az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bek a) pontja szerint az Érintett esetleges hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés alapján kezeli az Érintett alábbi személyes adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Érintettel a jövőben esetlegesen munkaviszonyt, vagy más jogviszonyt létesítsen, amennyiben ebben a felek megállapodnak:

 • név,
 • születési név,
 • állampolgárság,
 • születési hely és idő,
 • lakcíme,
 • tartózkodási helye,
 • végzettsége,
 • végzettséget igazoló okiratának száma,
 • betöltött korábbi munkakör,
 • korábbi munkáltatók,
 • e-mail címe,
 • telefonszám,
 • LinkedIn azonosító,
 • Skype azonosító,
 • Érintett által megadott további CV adatok.

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

Jelentkezése elbírálása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülnek az Adatkezelő mindenkori szerződött partnereihez annak érdekében, hogy az Érintett pozícióra való alkalmasságát megvizsgálják (üzemorvosi, toborzási kapcsolattartók, valamint a jelentkezés kiértékelésében szolgáltatást nyújtó partner számára). Az Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerüljenek.

Az Érintett személyes adatait Adatkezelő ügyvezetése, új munkaviszony létesítésével, toborzással kapcsolatban eljáró munkatársai, pozíció munkahelyi felettese, az adatbiztonsággal foglalkozó munkatársai, valamint az adatvédelmi tisztviselő ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig illetve adott esetben a jelentkezés elutasításáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Esetleges hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza. Az Érintett személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

Az Érintett külön írásbeli hozzájárulása vagy a jelentkezés során elfogadott, ilyen célú adatkezelésre vonatkozóan kitöltött hozzájáruló checkbox esetén az Adatkezelő a kiválasztási folyamat lezárulása után is kezeli az Érintett fenti személyes adatait annak érdekében, hogy az Érintettet a jövőben esetleges újabb állásajánlatokkal megkeresse. Ilyen hozzájárulás megadása esetén az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, azzal, hogy az Adatkezelő a hozzájárulás megadása évének végétől számított 2 (kettő) év eltelte után automatikusan felülvizsgálja a jelentkezői adatbázist, megkeresi az Érintettet és kifejezetten felajánlja számára a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni az adott adatkezelési célnak.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést (pl. tájékoztatás folyamatban lévő adatkezelésről és annak részleteiről, így pl. céljáról, adatkategóriákról, esetleges címzettekről, tárolás időtartamáról), azok helyesbítését (pl. pontatlan adatok helyesbítése vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását (pl. személyes adatok pontosságának vitatása esetén, jogellenes adatkezelés esetén, ha az Érintett ellenzi a törlést, és kéri a korlátozott felhasználást), törlését (pl. hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (pl az adatkezelő ill. harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén, így profilalkotás során). Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, vagy amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Érintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Esetleges adatvédelmi incidens esetén az Érintett tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről; amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. Az Érintett – személyes adatainak továbbítása esetén – tájékoztatás kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogérvényesítés és tiltakozási jog, illetve az Infotv. 23. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult panaszt tenni.

Az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

 • a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;
 • ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;
 • ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;
 • ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott Adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

 

 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Viniczai András
Az Adatkezelő e-mail címe: info@cafecommunications.hu
Az Adatkezelő levelezési cím: +36 1 880 3000

 

share on